Chỉ tiêu tài chính hợp nhất – Năm 2023 - (đơn vị: tỷ đồng)

Tổng tài sản

267.006

Vốn điều lệ

20.000

Vốn chủ sở hữu

31.298

Lợi nhuận trước thuế

5.830

Lợi nhuận sau thuế

12.259

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)

2.322

CAR

12,76%

NPL

1,94%

CIR

39,20%

Thông tin Đại hội cổ đông
Tài liệu dành cho Nhà Đầu tư
Đăng ký nhận thông tin
Quan hệ nhà đầu tư
Nhận thông tin trực tiếp vào email của bạn các thông tin mới nhất

Chặng đường chuyển mình của MSB

insert image here

Tổng thu thuần và LNTT giai đoạn 2019-2023

insert image here

Hiệu quả sinh lời giai đoạn 2019-2023

Chặng đường chuyển mình của MSB

insert image here

Cơ cấu tổng tài sản giai đoạn 2019-2023

insert image here

Cơ cấu Nợ và Vốn chủ sở hữu 2019-2023

Liên hệ Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Ngân hàng MSB

VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MSB)

Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

insert image here Tel: 0243 7718989 
insert image here Ext: 8508
insert image here Email:  ir@msb.com.vn