Tài trợ 100% không tài sản bảo đảm trong một số trường hợp

Đăng ký ngay Biểu phí Hướng dẫn sử dụng

Vay ngắn hạn là:

Là sản phẩm MSB cung cấp vốn vay ngắn hạn cho các ĐCTC đáp ứng nhu cầu vốn nhanh và ngắn hạn

Mục đích:

Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật và MSB

Lợi ích:

  • Lãi suất tối ưu, thiết kế riêng cho từng khách hàng
  • Thời hạn vay: cụ thể theo từng Khế ước nhận nợ tối đa 12 tháng
  • Đồng tiền cho vay: VNĐ
  • Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc theo món
  • Tài sản bảo đảm: Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi của khách hàng tại MSB hoặc tại các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tỷ lệ TSB

Liên hệ:

Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

  • Email: Nonbankfi@msb.com.vn; FI.CK@msb.com.vn
  • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801

Điều kiện mở thẻ

Các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm có nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Frequently asked questions

Statement closing date: 11th of every month; Payment due date: 26th of every month.

Note: The time for automatic debit deduction is from 12 noon on the payment due date and continuously deducts 9 days after the payment due date. Therefore, you need to leave money in your Account before 12 hours so that the system can make automatic deductions.

You can receive your credit card in one of two ways:

- Courier: The Card will be handed out to The cardholder by The Courier service at The address that was registered with MSB.

+ When using the hand-delivered express delivery service, packages can only be sent to addresses located within the city's central business districts. This service is not available for deliveries to addresses located in suburban areas, districts, communes

+ Due to the impact of the COVID pandemic, some areas in the city and province that are blocked can not deliver by express delivery.

- Received at the Corporate Customer Center: the card will be transferred to the Customer Service department at the Corporate Customer Center/Transaction Office of MSB and customers will receive an SMS with instructions on how to receive their card.

 

Business card is used for business purposes such as payment, purchase of goods, raw materials, etc.

Regarding the features of the Business Card, you can use Point of Sale (POS) Payment, online payment, cash withdrawal, etc.

Method 1: Text MSB PIN last 6 digits of card and send to 8049.

Method 2: Go to the customer service counter to provide information and request a pin code re-issue.

Method 1: Text MSB KHT last 6 digits of card to 8049.

Method 2: Call the hotline 18006260 to provide information and request card activation.

Thế giới ưu đãi JOY