insert image here

We grow towards clear strategic direction

MSB is proud to be the first joint stock commercial bank established (in 1991) during the economic integration and development phase of Vietnam. Guided by the solidarity and pioneering mindset of founding shareholders over 30 years of development, MSB has constantly made breakthroughs in the banking and finance industry. Pioneering mindset of predecessors will continue to be the driver for our relentless innovation.

Our journey to grow
CORE VALUES
HIỆU QUẢ

Hiệu quả là thước đo trong mọi công việc tại MSB.

SÁNG TẠO

Người MSB luôn được khuyến khích cải tiến và đưa ra những sáng kiến hữu ích.

TÔN TRỌNG

Người MSB bình đẳng, tôn trọng nhau, và cũng tôn trọng những nguyên tắc trong công việc.

LẮNG NGHE

Người MSB luôn lắng nghe chân thành để thấu hiểu khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

TRÁCH NHIỆM

Người MSB luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu và vì vậy luôn nỗ lực để làm đúng, làm đủ, làm đến cùng.