Select suitable solution for enterprise

Business current account is a basic essential service for enterprises and organizations to make transactions. Longing after a secure, safe and fast solution for our corporate customers, MSB pioneers in diversifying business account opening options, which allow enterprises to open account online or over the counter.

Responsive Image

Hạn mức tín dụng là giới hạn mức cho vay tối đa mà MSB cấp cho khách hàng dựa trên uy tín của khách hàng( không yêu cầu tài sản đảm bảo) .Hạn mức này có giá trị trong vòng 1 năm, theo đó khách hàng có thể vay nhiều lần trong giá trị hạn mức đã được cấp và không phải làm lại thủ tục hồ sơ phức tạp.

Doanh nghiệp thành lập từ 2 năm. Doanh thu từ 20 tỷ trở lên.

5 ngày từ ngày Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ.

Doanh nghiệp có thể sử dụng hạn mức để: Thanh toán hóa đơn mua bán nguyên vật liệu, chi lương cho nhân viên, thanh toán tiền hàng nhập khẩu, mở bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ, mở L/C, tài trợ hợp đồng đầu ra, tài trợ xuất khẩu trước giao hàng.

Contact us

Hotline

1800 6260

(024) 3944 5566

Need in-person support?

Book an appointment

(024) 3944 5566