Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.

Quyền lợi trước rủi ro tử vong.

  • Quyền lợi tử vong
  • Quyền lợi TTTBVV

Quyền lợi tử vong, nhận 100% số tiền bảo hiểm

  • Quyền lợi tử vong: Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Nhận ngay 10% STBH/năm x 10 năm.

Bảo vệ rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
  • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ.
  • Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn.

Hỗ trợ

Hotline 1900 6083

Để giải đáp thắc mắc, tư vấn lựa chọn, đăng ký mua mới hoặc tái tục bảo hiểm trực tuyến