Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay linh hoạt Song Kim

Công cụ tính toán

Vay linh hoạt Song Kim

Lợi ích

Mục đích vay mua nhà, xây sửa nhà, tiêu dùng.

Lãi suất linh hoạt, thủ tục đơn giản.

Thời hạn: tối thiểu 2 tuần, tối đa 12 tháng.

Phương thức trả nợ

Lãi suất vay = lãi suất cố định + Lãi suất bổ sung ≤ Lãi suất tối đa. Trong đó:

 • Lãi suất tối đa: ấn định tại ngày bắt đầu kỳ điều chỉnh;
 • Lãi suất cố định: ấn định tại ngày giải ngân và định kỳ điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh khách hàng lựa chọn;
 • Lãi suất bổ sung: là lãi suất thả nổi biến động tỷ giá USD/VND.

Kỳ điều chỉnh lãi suất: 2 tuần hoặc 1 tháng. Ví dụ minh họa lãi suất:

 • Tỷ giá ngày bắt đầu kỳ điều chỉnh: 21.100;
 • Tỷ giá tham chiếu: 21.200;
 • Lãi suất cơ sở: 6.5%;
 • Lãi suất tối đa: 8.3%

Điều kiện vay vốn

Khách hàng vay đảm bảo bằng Giấy tờ có giá;

Khách hàng Vay tiêu dùng, Vay mua nhà, Vay theo sản phẩm, Vay khách hàng ưu tiên có tài sản đảm bảo.

Mục đích vay mua nhà, xây sửa nhà, tiêu dùng.

Lãi suất linh hoạt, thủ tục đơn giản.

Thời hạn: tối thiểu 2 tuần, tối đa 12 tháng.

Lãi suất vay = lãi suất cố định + Lãi suất bổ sung ≤ Lãi suất tối đa. Trong đó:

 • Lãi suất tối đa: ấn định tại ngày bắt đầu kỳ điều chỉnh;
 • Lãi suất cố định: ấn định tại ngày giải ngân và định kỳ điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh khách hàng lựa chọn;
 • Lãi suất bổ sung: là lãi suất thả nổi biến động tỷ giá USD/VND.

Kỳ điều chỉnh lãi suất: 2 tuần hoặc 1 tháng. Ví dụ minh họa lãi suất:

 • Tỷ giá ngày bắt đầu kỳ điều chỉnh: 21.100;
 • Tỷ giá tham chiếu: 21.200;
 • Lãi suất cơ sở: 6.5%;
 • Lãi suất tối đa: 8.3%

Khách hàng vay đảm bảo bằng Giấy tờ có giá;

Khách hàng Vay tiêu dùng, Vay mua nhà, Vay theo sản phẩm, Vay khách hàng ưu tiên có tài sản đảm bảo.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö