Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thấu chi tài khoản thanh toán

Công cụ tính toán

Thấu chi tài khoản thanh toán

Đặc điểm

Nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán của các ĐCTC, MSB chấp thuận cho các ĐCTC chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam của ĐCTC tại MSB. ĐCTC sẽ trả lãi và các chi phí khác (nếu có) trên số tiền thấu chi và hoàn trả tiền gốc thấu chi trong một thời hạn nhất định. Hạn mức thấu chi được cấp dựa trên 2 hình thức: Có tài sản bảo đảm (số dư tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn) và Không tài sản bảo đảm.

Tiện ích

Tạo sự chủ động cho ĐCTC trong các giao dịch thanh toán hàng ngày.

Tối ưu hoá nguồn tiền sử dụng.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán của các ĐCTC, MSB chấp thuận cho các ĐCTC chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam của ĐCTC tại MSB. ĐCTC sẽ trả lãi và các chi phí khác (nếu có) trên số tiền thấu chi và hoàn trả tiền gốc thấu chi trong một thời hạn nhất định. Hạn mức thấu chi được cấp dựa trên 2 hình thức: Có tài sản bảo đảm (số dư tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn) và Không tài sản bảo đảm.

Tạo sự chủ động cho ĐCTC trong các giao dịch thanh toán hàng ngày.

Tối ưu hoá nguồn tiền sử dụng.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö