Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

So sánh các loại tài khoản dành cho khách hàng cá nhân

Công cụ tính toán

So sánh các loại tài khoản dành cho khách hàng cá nhân

Hạn mức giao dịch qua Internet Banking

Gói tài khoản

Chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền liên NH thường

Chuyển tiền liên NH 24/7

M-Money

500 triệu đồng/ngày

300 triệu đồng/ngày

500 triệu đồng/ngày

M-Payroll

M1

M-Premier Plus

05 tỷ đồng/ngày

01 tỷ đồng/ngày

500 triệu đồng/ngày

M-Business Gold

02 tỷ đồng/ngày

01 tỷ đồng/ngày

M-Business Platinum

Kim Phát

Phí

Gói tài khoản

Duy trì TK

IB, SMS Banking

Rút TM tại ATM
 MSB NH khác

M-Money

33.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <2 triệu đồng)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu 3.300 đồng/GD

M-Payroll

22.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <500.000 đồng)

Miễn phí

M1

77.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <10 triệu đồng)

M-Premier Plus

Miễn phí

M-Business Gold

77.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <10 triệu đồng)

M-Business Platinum

110.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <30 triệu đồng)

Kim Phát

Miễn phí

 

Gói tài khoản

Chuyển khoản qua NH điện tử

Số dư tối thiểu
nội bộ MSB liên NH thường liên NH 24/7

M-Money

Miễn Phí

0,02%/STGD (TT: 11.000 đồng, TĐ: 1,1 triệu đồng) 

Miễn phí 30 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 31, thu 0,02%/STGD/GD (TT:11.000 đồng, TĐ 1,1 triệu đồng)

Không yêu cầu

M-Payroll

Miễn phí

M1

Miễn phí

M-Premier Plus

M-Business Gold

M-Business Platinum

Kim Phát

 

Gói tài khoản

Đối tượng Các SP trong gói

M-Money

KH thu nhập từ lương (<40 triệu đồng)

TK M-Money, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic, IB, MB, SMS Banking

M-Payroll

KH trả lương qua tài khoản

TK M-Payroll, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic, IB, MB, SMS Banking

M1

KH thu nhập từ lương (>=40 triệu đồng)

TK M1, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic for payroll (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

M-Premier Plus

KH ưu tiên M-First

TK M-Premier, Thẻ ghi nợ QT MasterCard Platinum (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

M-Business Gold

KH chủ DN, chủ hộ KD và cá nhân KD

TK M-Business Gold, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic for payroll (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

M-Business Platinum

TK M-Business Platinum, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic for payroll (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

Kim Phát

TK Kim Phát, Thẻ ghi nợ QT MasterCard Platinum (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

 
- SDBQ: Số dư bình quân

- STGD: Số tiền giao dịch

- TK: Tài khoản

- TM: Tiền mặt

- TT: Tối thiểu

- TĐ: Tối đa

- IB: Internet Banking

- MB: Mobile Banking

Gói tài khoản

Chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền liên NH thường

Chuyển tiền liên NH 24/7

M-Money

500 triệu đồng/ngày

300 triệu đồng/ngày

500 triệu đồng/ngày

M-Payroll

M1

M-Premier Plus

05 tỷ đồng/ngày

01 tỷ đồng/ngày

500 triệu đồng/ngày

M-Business Gold

02 tỷ đồng/ngày

01 tỷ đồng/ngày

M-Business Platinum

Kim Phát

Gói tài khoản

Duy trì TK

IB, SMS Banking

Rút TM tại ATM
 MSB NH khác

M-Money

33.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <2 triệu đồng)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu 3.300 đồng/GD

M-Payroll

22.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <500.000 đồng)

Miễn phí

M1

77.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <10 triệu đồng)

M-Premier Plus

Miễn phí

M-Business Gold

77.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <10 triệu đồng)

M-Business Platinum

110.000 đồng/tháng (SDBQ/tháng <30 triệu đồng)

Kim Phát

Miễn phí

 

Gói tài khoản

Chuyển khoản qua NH điện tử

Số dư tối thiểu
nội bộ MSB liên NH thường liên NH 24/7

M-Money

Miễn Phí

0,02%/STGD (TT: 11.000 đồng, TĐ: 1,1 triệu đồng) 

Miễn phí 30 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 31, thu 0,02%/STGD/GD (TT:11.000 đồng, TĐ 1,1 triệu đồng)

Không yêu cầu

M-Payroll

Miễn phí

M1

Miễn phí

M-Premier Plus

M-Business Gold

M-Business Platinum

Kim Phát

 

Gói tài khoản

Đối tượng Các SP trong gói

M-Money

KH thu nhập từ lương (<40 triệu đồng)

TK M-Money, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic, IB, MB, SMS Banking

M-Payroll

KH trả lương qua tài khoản

TK M-Payroll, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic, IB, MB, SMS Banking

M1

KH thu nhập từ lương (>=40 triệu đồng)

TK M1, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic for payroll (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

M-Premier Plus

KH ưu tiên M-First

TK M-Premier, Thẻ ghi nợ QT MasterCard Platinum (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

M-Business Gold

KH chủ DN, chủ hộ KD và cá nhân KD

TK M-Business Gold, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic for payroll (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

M-Business Platinum

TK M-Business Platinum, Thẻ ghi nợ QT Visa Debit Classic for payroll (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

Kim Phát

TK Kim Phát, Thẻ ghi nợ QT MasterCard Platinum (miễn phí phát hành), IB, MB, SMS Banking

 
- SDBQ: Số dư bình quân

- STGD: Số tiền giao dịch

- TK: Tài khoản

- TM: Tiền mặt

- TT: Tối thiểu

- TĐ: Tối đa

- IB: Internet Banking

- MB: Mobile Banking

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö