Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 25/07/2017 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Lãi suất

Công cụ tính toán

Lãi suất

Tiết kiệm VND

(%/năm)

 

Kỳ hạn

Lãi suất cao nhất 

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong vàng

Măng Non

Dưới 50 triệu

Từ 50 triệu - 1 tỷ

Từ 1 tỷ trở lên
 

Rút trước hạn

0

01 tháng

5.00

5.15

5.25

 

4.90

4.90

   

02 tháng

5.00

5.15

5.25

4.90

4.90

4.90

   

03 tháng

5.25

5.35

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

5.25

04 tháng

5.25

5.35

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

5.25

05 tháng

5.25

5.35

5.45

5.10

5.00

6.20

5.25

5.25

06 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

07 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

08 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

09 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

10 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

11 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

12 tháng

6.60

6.80

7.00

6.40

6.20

6.20

6.60

6.60

13 tháng

6.60

6.90

7.20

6.40

6.20

6.20

6.60

6.60

15 tháng

7.00

7.20

7.40

6.70

6.20

6.20

7.00

7.00

18 tháng

6.80

7.00

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

6.80

24 tháng

6.80

7.00

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

6.80

36 tháng

6.80

7.00

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

6.80

04-15 năm

             

6.80


 

TIẾT KIỆM NGẮN NGÀY
 

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

01 Tuần

1.00
 

02 Tuần

03 Tuần


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 19/07/2017


Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MaritimeBank dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất. Maritime Bank được quyền áp dụng mức lãi suất thấp hơn các mức lãi suất nêu trên theo thỏa thuận cụ thể với Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp với các quy định của Pháp luật và của Maritime Bank. 

Tiền gửi Online

(%/năm)
 

Kỳ hạn

Lãi suất cao nhất 

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong vàng

Rút trước hạn

0

01 tháng

5.25

4.90

4.90

4.90

 

02 tháng

5.25

5.10

4.90

4.90

 

03 tháng

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

04 tháng

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

05 tháng

5.45

6.30

5.00

5.00

5.25

06 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

07 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

08 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

09 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

10 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

11 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

12 tháng

7.00

6.40

6.20

6.20

6.60

13 tháng

7.20

6.40

6.20

6.20

6.80

15 tháng

7.40

6.70

6.20

6.20

7.00

18 tháng

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

24 tháng

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

36 tháng

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 19/07/2017


Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MaritimeBank dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất. Maritime Bank được quyền áp dụng mức lãi suất thấp hơn các mức lãi suất nêu trên theo thỏa thuận cụ thể với Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp với các quy định của Pháp luật và của Maritime Bank.
 


 

Tiết kiệm USD

(%/năm)
 

Kỳ hạn

TK Định kỳ sinh lời 

TK
trả lãi ngay

TK Lãi suất cao nhất 

TK Rút gốc từng phần

TK Phú An Thuận

Rút trước hạn

0.00

01 tháng

 

0.00

0.00

0.00

0%/năm đối với tất cả các mức tiền gửi

02 tháng

0.00

0.00

0.00

03 tháng

0.00

0.00

0.00

04 tháng

   

 

05 tháng

     

06 tháng

0.00

0.00

0.00

07 tháng

     

08 tháng

   

 

09 tháng

0.00

0.00

0.00

10 tháng

   

 

11 tháng

     

12 tháng

0.00

0.00

0.00

13 tháng

     

15 tháng

0.00

   

18 tháng

0.00

   

24 tháng

0.00

   

36 tháng

0.00

   

Hình thức trả lãi

Hàng tháng

Ngay khi gửi

Cuối kỳ

Ngay khi rút tiền

Hàng tháng

Lãi suất
rút trước hạn

Không kỳ hạn

Không rút trước hạn

Không kỳ hạn

Có thể rút từng phần
Rút trước hạn: LS KKH

Khách hàng được rút và gửi tiền hàng ngày

 

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 18/12/2015


Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MaritimeBank dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất

 

Lãi suất tham chiếu

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) công bố lãi suất tham chiếu cho vay tín dụng cá nhân bằng VNĐ như sau:

Lãi suất tham chiếu là 7,75%/năm áp dụng cho:

  • Các khoản vay giải ngân từ ngày 3/4/2017 có áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi theo lãi suất tham chiếu theo quy định của Maritime Bank.
    Đối với các khoản vay tại Phòng Giao dịch/ Trung tâm Tài chính Cộng đồng thuộc ngân hàng Maritime Bank lãi suất tham chiếu sẽ áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 27/04/2017.
  • Các khoản vay hiện tại đang đi theo cơ chế lãi suất tham chiếu sẽ tự động điều chỉnh lãi suất tham chiếu mới công bố khi đến kỳ điều chỉnh lãi suất theo quy định của Maritime Bank.

 

Tài khoản thanh toán

(%/năm)
 

Số dư

FCB1/FCB2/
 M-Premier

M1

Tài khoản
thanh toán khác

Từ 0 đến dưới 100 triệu VND

0

0

0

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu VND

 0.30

0.20

Từ 500 triệu VND trở lên

0.70

0.50


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 19/07/2017

(%/năm)

 

Kỳ hạn

Lãi suất cao nhất 

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong vàng

Măng Non

Dưới 50 triệu

Từ 50 triệu - 1 tỷ

Từ 1 tỷ trở lên
 

Rút trước hạn

0

01 tháng

5.00

5.15

5.25

 

4.90

4.90

   

02 tháng

5.00

5.15

5.25

4.90

4.90

4.90

   

03 tháng

5.25

5.35

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

5.25

04 tháng

5.25

5.35

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

5.25

05 tháng

5.25

5.35

5.45

5.10

5.00

6.20

5.25

5.25

06 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

07 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

08 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

09 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

10 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

11 tháng

6.40

6.60

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

6.40

12 tháng

6.60

6.80

7.00

6.40

6.20

6.20

6.60

6.60

13 tháng

6.60

6.90

7.20

6.40

6.20

6.20

6.60

6.60

15 tháng

7.00

7.20

7.40

6.70

6.20

6.20

7.00

7.00

18 tháng

6.80

7.00

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

6.80

24 tháng

6.80

7.00

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

6.80

36 tháng

6.80

7.00

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

6.80

04-15 năm

             

6.80


 

TIẾT KIỆM NGẮN NGÀY
 

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

01 Tuần

1.00
 

02 Tuần

03 Tuần


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 19/07/2017


Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MaritimeBank dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất. Maritime Bank được quyền áp dụng mức lãi suất thấp hơn các mức lãi suất nêu trên theo thỏa thuận cụ thể với Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp với các quy định của Pháp luật và của Maritime Bank. 

(%/năm)
 

Kỳ hạn

Lãi suất cao nhất 

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong vàng

Rút trước hạn

0

01 tháng

5.25

4.90

4.90

4.90

 

02 tháng

5.25

5.10

4.90

4.90

 

03 tháng

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

04 tháng

5.45

5.10

5.00

5.00

5.25

05 tháng

5.45

6.30

5.00

5.00

5.25

06 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

07 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

08 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

09 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

10 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

11 tháng

6.70

6.30

6.20

6.20

6.40

12 tháng

7.00

6.40

6.20

6.20

6.60

13 tháng

7.20

6.40

6.20

6.20

6.80

15 tháng

7.40

6.70

6.20

6.20

7.00

18 tháng

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

24 tháng

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80

36 tháng

7.20

6.60

6.20

6.20

6.80


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 19/07/2017


Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MaritimeBank dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất. Maritime Bank được quyền áp dụng mức lãi suất thấp hơn các mức lãi suất nêu trên theo thỏa thuận cụ thể với Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp với các quy định của Pháp luật và của Maritime Bank.
 


 

(%/năm)
 

Kỳ hạn

TK Định kỳ sinh lời 

TK
trả lãi ngay

TK Lãi suất cao nhất 

TK Rút gốc từng phần

TK Phú An Thuận

Rút trước hạn

0.00

01 tháng

 

0.00

0.00

0.00

0%/năm đối với tất cả các mức tiền gửi

02 tháng

0.00

0.00

0.00

03 tháng

0.00

0.00

0.00

04 tháng

   

 

05 tháng

     

06 tháng

0.00

0.00

0.00

07 tháng

     

08 tháng

   

 

09 tháng

0.00

0.00

0.00

10 tháng

   

 

11 tháng

     

12 tháng

0.00

0.00

0.00

13 tháng

     

15 tháng

0.00

   

18 tháng

0.00

   

24 tháng

0.00

   

36 tháng

0.00

   

Hình thức trả lãi

Hàng tháng

Ngay khi gửi

Cuối kỳ

Ngay khi rút tiền

Hàng tháng

Lãi suất
rút trước hạn

Không kỳ hạn

Không rút trước hạn

Không kỳ hạn

Có thể rút từng phần
Rút trước hạn: LS KKH

Khách hàng được rút và gửi tiền hàng ngày

 

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 18/12/2015


Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MaritimeBank dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất

 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) công bố lãi suất tham chiếu cho vay tín dụng cá nhân bằng VNĐ như sau:

Lãi suất tham chiếu là 7,75%/năm áp dụng cho:

  • Các khoản vay giải ngân từ ngày 3/4/2017 có áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi theo lãi suất tham chiếu theo quy định của Maritime Bank.
    Đối với các khoản vay tại Phòng Giao dịch/ Trung tâm Tài chính Cộng đồng thuộc ngân hàng Maritime Bank lãi suất tham chiếu sẽ áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 27/04/2017.
  • Các khoản vay hiện tại đang đi theo cơ chế lãi suất tham chiếu sẽ tự động điều chỉnh lãi suất tham chiếu mới công bố khi đến kỳ điều chỉnh lãi suất theo quy định của Maritime Bank.

 

(%/năm)
 

Số dư

FCB1/FCB2/
 M-Premier

M1

Tài khoản
thanh toán khác

Từ 0 đến dưới 100 triệu VND

0

0

0

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu VND

 0.30

0.20

Từ 500 triệu VND trở lên

0.70

0.50


Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 19/07/2017

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö