Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 18/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Biểu mẫu

Hiệu lực

Hợp đồng và điều kiện mở, sử dụng tài khoản, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử

Điều khoản điều kiện tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 31/01/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 11/11/2020)

Điều khoản điều kiện tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 12/03/2021)

Điều khoản điều kiện tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 12/03/2021)

Điều khoản điều kiện Ngân hàng điện tử (hiệu lực từ 31/01/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 11/11/2020)

Điều khoản điều kiện Ngân hàng điện tử (hiệu lực từ 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 12/03/2021)

Điều khoản điều kiện Ngân hàng điện tử (hiệu lực từ 12/03/2021)

Bản điều kiện giao dịch chung về dịch vụ tài khoản thanh toán/ phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ (hiệu lực tới 30/01/2020)

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng  ký dịch vụ (dành cho KHCN)

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ (dành cho Khách hàng là người được ủy quyền/người đại diện/ người giám hộ hoặc Khách hàng đề nghị phát hành thẻ phụ)

Hợp đồng dịch vụ ngân hàng điện tử (hiệu lực tới 30/01/2020)

Tiết kiệm có kỳ hạn

Điều khoản Dịch vụ Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn

Điều khoản Dịch vụ Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn bằng Phương thức điện tử

Hợp đồng tín dụng

Mẫu biểu 01 - Phụ lục Giấy nhận nợ, Khế ước nhận nợ (KUNN)

Mẫu biểu 01 – QĐ1717 - HDCV (có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho KHCN thông thường.

Mẫu biểu 02 – QĐ1717 - HDCV (không có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho KHCN thông thường.

Mẫu biểu 03 – QĐ1717 - HDTDHM (có TSBD) dành cho KHCN thông thường.

Mẫu biểu 04 – QĐ1717 - HDCV (có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho Chủ hộ kinh doanh.

Mẫu biểu 05 – QĐ1717 - HDCV (không có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho Chủ hộ kinh doanh.

Mẫu biểu 06 – QĐ1717 - HDTDHM (có TSBD) dành cho Chủ hộ kinh doanh.

Mẫu biểu 07 – QĐ1717 - Giấy nhận nợ (dùng cho KHCN thông thường và chủ Hộ kinh doanh).

Mẫu biểu 08 – QĐ1717 - Giấy nhận nợ (dùng cho KHCN thông thường và chủ Hộ kinh doanh) trước 15.3.2017.

Mẫu biểu 13 - Phụ lục Hợp đồng (dành cho KHCN thông thường)

Mẫu biểu 14 - Phụ lục Hợp đồng (dành cho KHCN là Chủ hộ kinh doanh)

Mẫu biểu 15 - Văn bản đồng thuận vay vốn và trả nợ của các TV hộ kinh doanh

Mẫu biểu 16 - Văn bản đồng thuận vay vốn và trả nợ của vợ chồng KHCN

Mẫu biểu 17 - Văn bản cam kết bảo lãnh trả nợ vay của bên thứ 3

Mẫu biểu 18 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (2 bên)

Mẫu biểu 19 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (3 bên)

Mẫu biểu 20 - HDCV không TSBD ALMA

Mẫu biểu 21 - Giấy nhận nợ ALMA

Mẫu biểu 22 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (2 bên) - ALMA

Mẫu biểu 23 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (3 bên) - ALMA

Mẫu biểu 24 - HDCV De heus dành cho KHCN thông thường

Mẫu biểu 25 - HDCV De heus dành cho Chủ hộ kinh doanh

Mẫu biểu 26 - HDTDHM De heus dành cho KHCN thông thường

Mẫu biểu 27 - HDTDHM De heus dành cho Chủ hộ kinh doanh

Mẫu biểu 28 - DNVV kiêm Hợp đồng cho vay cho khoản tín chấp từ lương

Hợp đồng và điều kiện mở, sử dụng tài khoản, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử

Điều khoản điều kiện tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 31/01/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 11/11/2020)

Điều khoản điều kiện tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 12/03/2021)

Điều khoản điều kiện tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 12/03/2021)

Điều khoản điều kiện Ngân hàng điện tử (hiệu lực từ 31/01/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 11/11/2020)

Điều khoản điều kiện Ngân hàng điện tử (hiệu lực từ 11/11/2020 và chấm dứt hiệu lực vào 12/03/2021)

Điều khoản điều kiện Ngân hàng điện tử (hiệu lực từ 12/03/2021)

Bản điều kiện giao dịch chung về dịch vụ tài khoản thanh toán/ phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ (hiệu lực tới 30/01/2020)

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng  ký dịch vụ (dành cho KHCN)

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ (dành cho Khách hàng là người được ủy quyền/người đại diện/ người giám hộ hoặc Khách hàng đề nghị phát hành thẻ phụ)

Hợp đồng dịch vụ ngân hàng điện tử (hiệu lực tới 30/01/2020)

Tiết kiệm có kỳ hạn

Điều khoản Dịch vụ Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn

Điều khoản Dịch vụ Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn bằng Phương thức điện tử

Hợp đồng tín dụng

Mẫu biểu 01 - Phụ lục Giấy nhận nợ, Khế ước nhận nợ (KUNN)

Mẫu biểu 01 – QĐ1717 - HDCV (có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho KHCN thông thường.

Mẫu biểu 02 – QĐ1717 - HDCV (không có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho KHCN thông thường.

Mẫu biểu 03 – QĐ1717 - HDTDHM (có TSBD) dành cho KHCN thông thường.

Mẫu biểu 04 – QĐ1717 - HDCV (có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho Chủ hộ kinh doanh.

Mẫu biểu 05 – QĐ1717 - HDCV (không có TSBD, không kiêm KUNN) dành cho Chủ hộ kinh doanh.

Mẫu biểu 06 – QĐ1717 - HDTDHM (có TSBD) dành cho Chủ hộ kinh doanh.

Mẫu biểu 07 – QĐ1717 - Giấy nhận nợ (dùng cho KHCN thông thường và chủ Hộ kinh doanh).

Mẫu biểu 08 – QĐ1717 - Giấy nhận nợ (dùng cho KHCN thông thường và chủ Hộ kinh doanh) trước 15.3.2017.

Mẫu biểu 13 - Phụ lục Hợp đồng (dành cho KHCN thông thường)

Mẫu biểu 14 - Phụ lục Hợp đồng (dành cho KHCN là Chủ hộ kinh doanh)

Mẫu biểu 15 - Văn bản đồng thuận vay vốn và trả nợ của các TV hộ kinh doanh

Mẫu biểu 16 - Văn bản đồng thuận vay vốn và trả nợ của vợ chồng KHCN

Mẫu biểu 17 - Văn bản cam kết bảo lãnh trả nợ vay của bên thứ 3

Mẫu biểu 18 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (2 bên)

Mẫu biểu 19 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (3 bên)

Mẫu biểu 20 - HDCV không TSBD ALMA

Mẫu biểu 21 - Giấy nhận nợ ALMA

Mẫu biểu 22 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (2 bên) - ALMA

Mẫu biểu 23 - Đề nghị vay vốn kiêm HDCV cầm cố Sổ tiết kiệm (3 bên) - ALMA

Mẫu biểu 24 - HDCV De heus dành cho KHCN thông thường

Mẫu biểu 25 - HDCV De heus dành cho Chủ hộ kinh doanh

Mẫu biểu 26 - HDTDHM De heus dành cho KHCN thông thường

Mẫu biểu 27 - HDTDHM De heus dành cho Chủ hộ kinh doanh

Mẫu biểu 28 - DNVV kiêm Hợp đồng cho vay cho khoản tín chấp từ lương

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö