Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Dịch vụ Bảo lãnh

Công cụ tính toán

Dịch vụ Bảo lãnh

Thông tin sản phẩm

MSB phát hành các loại bảo lãnh trong nước và quốc tế theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chi tiết:

Bảo lãnh thanh toán

Khi phát hành bảo lãnh thanh toán, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh dự thầu

Khi phát hành bảo lãnh dự thầu, MSB cam kết với bên mời thầu (bên nhận bảo lãnh) về nghĩa vụ tham gia dự thầu của bên được bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh phải nộp phạt do vi phạm qui định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì MSB sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Khi phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì MSB sẽ thực hiện thay trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh hoàn tạm ứng

Khi phát hành bảo lãnh tiền ứng trước, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước/tiền đặt cọc của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì MSB sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh bảo hành

Khi phát hành bảo lãnh khoản tiền giữ lại, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không đảm bảo chất lượng công trình, không cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng, bảo trì... như đã thỏa thuận trong hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, MSB sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh vay vốn

Khi phát hành bảo lãnh vay vốn, MSB cam kết trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc không trả nợ đầy đủ, đúng hạn

Bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo lãnh thanh toán thuế XNK là cam kết của MSB đối với Cơ quan hải quan về việc nộp thuế xuất nhập khẩu thay cho Doanh nghiệp khi hết thời hạn bảo lãnh mà Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế

Bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử

Bảo lãnh thanh toán thuế XNK là cam kết của MSB được gửi bằng phương thức điện tử cho Cơ quan hải quan về việc nộp thuế xuất nhập khẩu thay cho Doanh nghiệp khi hết thời hạn bảo lãnh mà Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.

Thư tín dụng dự phòng - Standby L/C

L/C dự phòng là cam kết của MSB dưới hình thức tín dụng chứng từ, theo đó MSB đảm bảo cho người thụ hưởng trong trường hợp nghĩa vụ theo Hợp đồng cơ sở không được Khách hàng thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ

Lợi ích

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.

Hạn chế sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nâng cao vị thế, sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp.

Phí cạnh tranh, linh hoạt theo từng loại bảo lãnh

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

MSB phát hành các loại bảo lãnh trong nước và quốc tế theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chi tiết:

Bảo lãnh thanh toán

Khi phát hành bảo lãnh thanh toán, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh dự thầu

Khi phát hành bảo lãnh dự thầu, MSB cam kết với bên mời thầu (bên nhận bảo lãnh) về nghĩa vụ tham gia dự thầu của bên được bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh phải nộp phạt do vi phạm qui định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì MSB sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Khi phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì MSB sẽ thực hiện thay trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh hoàn tạm ứng

Khi phát hành bảo lãnh tiền ứng trước, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước/tiền đặt cọc của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì MSB sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh bảo hành

Khi phát hành bảo lãnh khoản tiền giữ lại, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không đảm bảo chất lượng công trình, không cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng, bảo trì... như đã thỏa thuận trong hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, MSB sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh vay vốn

Khi phát hành bảo lãnh vay vốn, MSB cam kết trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc không trả nợ đầy đủ, đúng hạn

Bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo lãnh thanh toán thuế XNK là cam kết của MSB đối với Cơ quan hải quan về việc nộp thuế xuất nhập khẩu thay cho Doanh nghiệp khi hết thời hạn bảo lãnh mà Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế

Bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử

Bảo lãnh thanh toán thuế XNK là cam kết của MSB được gửi bằng phương thức điện tử cho Cơ quan hải quan về việc nộp thuế xuất nhập khẩu thay cho Doanh nghiệp khi hết thời hạn bảo lãnh mà Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.

Thư tín dụng dự phòng - Standby L/C

L/C dự phòng là cam kết của MSB dưới hình thức tín dụng chứng từ, theo đó MSB đảm bảo cho người thụ hưởng trong trường hợp nghĩa vụ theo Hợp đồng cơ sở không được Khách hàng thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.

Hạn chế sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nâng cao vị thế, sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp.

Phí cạnh tranh, linh hoạt theo từng loại bảo lãnh

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö