Điều khoản, điều kiện dành cho dịch vụ thẻ

Các hành độngI. Một số quy định chung về dịch vụ thẻ

- Thẻ: là phương tiện do NH phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thoả thuận. Trong điều kiện điều khoản này, Thẻ bao gồm Thẻ ghi nợ nội địa, Thẻ ghi nợ quốc tế và/hoặc Thẻ ghi nợ khác do NH phát hành cho KH theo đăng ký của KH

+ Thẻ ghi nợ nội địa: là loại Thẻ sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam do Maritime Bank phát hành cho phép Chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản thanh toán và (hoặc) hạn mức thấu chi để thực hiện các giao dịch thẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

+ Thẻ ghi nợ quốc tế: là loại Thẻ sử dụng trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam do Maritime Bank phát hành cho phép Chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản thanh toán và (hoặc) hạn mức thấu chi để thực hiện các giao dịch thẻ trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam

- Tài khoản liên kết với thẻ: là tài khoản tiền gửi thanh toán và/hoặc tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn của Chủ thẻ mở tại Maritime Bank và được sử dụng để phát hành thẻ ghi nợ nội địa cho Chủ thẻ.

- Tài khoản chính nhất (First Primary Account): là tài khoản liên kết với thẻ và có mức độ ưu tiên sử dụng cao nhất so với các tài khoản thẻ khác. Tài khoản chính nhất là tài khoản tiền gửi thanh toán Việt Nam đồng.

- Tài khoản chính (Primary Account): là tài khoản liên kết với thẻ có mức độ ưu tiên sử dụng thấp hơn tài khoản chính nhất. Tài khoản chính là tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Việt Nam đồng.

- Tài khoản phụ (Secondary Account): là tài khoản liên kết với thẻ và có mức độ ưu tiên sử dụng thấp hơn tài khoản chính.

- Chủ thẻ: là cá nhân được Maritime Bank cấp thẻ để sử dụng, bao gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ. Chủ thẻ chính là người có tên trên thẻ.

+ Chủ thẻ chính: là cá nhân đứng tên xin sử dụng Thẻ trên tài khoản liên kết với thẻ và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động Thẻ do mình đề nghị cấp.

+ Chủ thẻ phụ: là cá nhân được Maritime Bank cấp Thẻ theo đề nghị của Chủ thẻ chính để sử dụng thẻ trong hạn mức quy định của Chủ thẻ chính. Chủ thẻ phụ phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ đối với Chủ thẻ chính.

- Mã số cá nhân (PIN- Personal Identify Number): là mã số mật của Chủ thẻ do Maritime Bank cấp ban đầu hoặc Chủ thẻ tự xác định (sau khi đã được cung cấp), sử dụng trong một số giao dịch thẻ để chứng thực Chủ thẻ. Mã số này do Chủ thẻ chịu trách nhiệm bảo mật.

- Giao dịch Thẻ: là giao dịch trong đó Chủ thẻ sử dụng Thẻ để rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ hoặc sử dụng các dịch vụ được phép khác do NH hoặc các tổ chức thanh toán thẻ khác cung ứng

- Thẻ phát hành nhanh: là thẻ ghi nợ do NH phát hành cho phép Chủ thẻ có thể nhận thẻ ngay khi yêu cầu phát hành và sử dụng thẻ sau tối đa 15 phút làm việc kế từ khi nộp Giấy xác nhận nhận Thẻ/PIN và thưc hiện yêu cầu kích hoạt thẻ.

- Thẻ phát hành thường: là thẻ ghi nợ do NH phát hành cho phép Chủ thẻ nhận thẻ sau tối đa 05 ngày làm việc kế từ khi nhận Giấy hẹn nhận Thẻ.

- Đơn vị chấp nhận Thẻ (ĐVCNT): Bao gồm tất cả các tổ chức hoặc cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ, cung cấp dịch vụ nạp rút tiền mặt bằng Thẻ theo hợp đồng ký kết với ngân hàng phát hành thẻ hoặc ngân hàng thanh toán.

1. Hạn mức sử dụng Thẻ

- KH sử dụng Thẻ theo đúng hạn mức sử dụng theo quy định của NH

- Nếu KH có nhu cầu thay đổi hạn mức giao dịch Thẻ, KH phải liên hệ với NH để được xem xét và thay đổi hạn mức theo quy định của NH tuỳ từng thời điểm.

- Các hạn mức giao dịch Thẻ sẽ được NH quy định tại từng thời kỳ theo từng gói dịch vụ/hạng Thẻ mà KH đã đăng ký sử dụng.

2. Đồng tiền thanh toán trên Thẻ

- Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam: mọi giao dịch thẻ được thực hiện bằng đồng Việt Nam trên tài khoản của chủ Thẻ tại NH

- Ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam: mọi giao dịch bằng Thẻ ghi nợ quốc tế được thực hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được Tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT) chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong các giao dịch vãng lai theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Khách hàng thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ thì tỉ giá hối đoái sẽ được áp dụng theo quy định của Ngân hàng tại thời điểm thực hiện.

3. Phát hành Thẻ

- KH phải trực tiếp đến NH nhận Thẻ/PIN hoặc uỷ quyền cho người khác đến nhận Thẻ/PIN hoặc đề nghị NH gửi Thẻ/PIN bằng đường bưu điện. Nếu Thẻ/PIN gửi bằng đường bưu điện, Chủ thẻ phải chịu mọi rủi ro có thể phát sinh.

- Ngay sau khi nhận Thẻ, KH phải thực hiện các việc sau:

+ Ký chữ ký mẫu vào ô chữ ký ở mặt sau Thẻ . Khi thực hiện giao dịch tại ĐVCNT, Chủ thẻ phải ký hoá đơn thanh toán giống chữ ký mẫu trừ những giao dịch không yêu cầu có chữ ký của Chủ thẻ.

+ Gọi điện số hotline của Trung tâm Thẻ để yêu cầu kích hoạt thẻ

+ Thực hiện đổi PIN do NH cung cấp tại ATM của NH khi sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa lần đầu hoặc khi nhận được PIN cấp lại.

- Đối với yêu cầu phát hành thẻ thường, KH phải đến nhận thẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày yêu cầu phát hành thẻ. Sau thời hạn này, nếu chủ thẻ không đến nhận thẻ hoặc thông báo gì khác thì Maritime Bank sẽ tự động hủy thẻ.

4. Sử dụng Thẻ

- Phạm vi sử dụng Thẻ: Thẻ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, gửi, nạp, rút tiền mặt và sử dụng các dịch vụ khác được cung cấp tại điểm giao dịch bởi NH và/hoặc các đối tác của NH cung cấp.

- Phí sử dụng Thẻ: Chủ thẻ phải trả phí cho việc sử dụng dịch vụ thẻ. Loại phí và mức phí do NH quy định trong từng thời kỳ tuỳ thuộc vào loại thẻ sử dụng, dịch vụ mà chủ thẻ được cung ứng khi sử dụng thẻ và không trái với quy định của pháp luật. Biểu phí sẽ được công bố theo quy định hiện hành.

- Tài khoản liên kết Thẻ: Trong trường hợp thẻ được kết nối với nhiều tài khoản, tài khoản Chính nhất luôn là tài khoản ưu tiên trong việc giao dịch của Khách hàng trước các tài khoản phụ khác. Tại hệ thống NH, KH có thể truy cập và sử dụng toàn bộ các tài khoản được liên kết tới Thẻ. Tại hệ thống của các Ngân hàng liên minh, tuỳ theo khả năng đáp ứng của hệ thống đó, Khách hàng có thể sử dụng tối thiểu là tài khoản chính nhất cho các giao dịch của mình.

- KH có quyền đơn phương chấm dứt sử dụng Thẻ.

5. Đảm bảo an toàn trong sử dụng Thẻ

- KH chịu trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến việc phát hành và thanh toán thẻ của mình; cất giữ và bảo quản Thẻ, giữ bí mật PIN. Chủ thẻ không được chuyển nhượng, cầm cố hoặc thế châp Thẻ hoặc đưa thẻ cho người khác sử dụng, không được tiết lộ PIN cho bất kỳ ai.

- Khi phát hiện Thẻ bị mất cắp, thất lạc hay nghi ngờ bị lộ số PIN, KH phải ngay lập tức thông báo tới NH để khóa Thẻ tạm thời, sau đó xác nhận chính thức với Ngân hàng bằng văn bản. NH không chịu trách nhiệm về những tổn thất hay rủi ro nếu KH không thông báo và xác nhận với NH . Tất cả các tổn thất hay rủi ro xảy ra trước thời điểm NH nhận được thông báo và xác nhận bằng văn bản của KH sẽ do KH chịu.

- KH có trách nhiệm thực hiện yêu cầu tra soát khiếu nại và gửi cho NH bằng văn bản về các giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch đó. Quá thời hạn trên, NH vẫn tiếp tục hỗ trợ giải quyết tra soát khiếu nại nhưng kết quả tra soát khiếu nại sẽ phụ thuộc vào thiện chí của các đối tác khác có liên quan và KH sẽ phải chịu hoàn toàn thiệt hại phát sinh do khiếu nại chậm. Các yêu cầu tra soát khiếu nại có thời gian sau 90 ngày (đối với thẻ nội địa) và sau 120 ngày (đối với thẻ quốc tế) kể từ ngày phát sinh giao dịch, NH sẽ từ chối yêu cầu tra soát.

6. Trách nhiệm của Chủ thẻ

- Chủ thẻ chính có quyền yêu cầu Maritime Bank phát hành thẻ phụ (nếu có), được phép định hạn mức sử dụng cho thẻ phụ theo các hạn mức Ngân hàng cung cấp (tối đa bằng hạn mức của thẻ chính), và có quyền đề nghị Maritime Bank chấm dứt hoạt động của thẻ phụ bất cứ lúc nào.

- Công nhận và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện bởi cả thẻ chính và thẻ phụ do mình yêu cầu phát hành, trên cơ sở các chứng từ liên quan đến giao dịch đó do Maritime Bank ghi nhận và cung cấp.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn với tất cả các giao dịch phát sinh từ Thẻ ATM của mình bất kể giao dịch đó có được Khách hàng cho phép hay không.

- Thanh toán cho Ngân hàng các khoản phí, các khoản thanh toán liên quan đến thẻ (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ) theo biểu phí quy định của Maritime Bank.

7. Từ chối thanh toán thẻ: Thẻ bị từ chối trong các trường hợp sau:

- Thẻ giả hoặc có liên quan đến giao dịch giảo mạo;

- Thẻ đã được KH thông báo bị mất cắp, thất lạc;

- Số dư được phép sử dụng không đủ chi trả khoản thanh toán;

- KH không thanh toán đầy đủ các khoản thấu chi, các khoản tín dụng, lãi hoặc phí theo quy định của NH;

- KH vi phạm quy định của Ngân hang Nhà nước Việt Nam, các quy định của NH, TCTTT hoặc các thoả thuận giữa KH với NH.

8. Quyền của NH

- Thẻ ATM dù đã được cấp cho Khách hàng sử dụng nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng và Ngân hàng có toàn quyền quyết định thu hồi hoặc hạn chế Thẻ và dịch vụ cung cấp cho Khách hàng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước.

- Ngân hàng được miễn trách trong các trường hợp hệ thống truyền tin, xử lý gặp trục trặc, thiên tai, hỏa hoạn…hoặc bất kỳ sự cố nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của Ngân hàng.

- Đơn phương chấm dứt việc sử dụng thẻ khi chủ thẻ vi phạm “Điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ” do Maritime Bank quy định và/hoặc tài khoản thẻ có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong vòng 270 ngày.

- Đơn phương tạm ngừng việc sử dụng thẻ khi chủ thẻ không thực hiện đổi PIN lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phát hành, thanh toán thẻ và bảo mật thông tin liên quan đến chủ thẻ.

- Giải đáp các yêu cầu tra soát và/hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thẻ của khách hàng.

- Khoá thẻ / mở thẻ theo yêu cầu của chủ thẻ.

- NH không chịu trách nhiệm về việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ. NH được quyền ghi nợ vào TK hoặc tiến hành truy thu giá trị các giao dịch đã thanh toán bằng Thẻ cho dù hang hoá, dịch vụ có được giao, nhận hoặc được thực hiện hay không.

- Nếu KH sử dụng Thẻ để dặt trước các dịch vụ nhưng không sử dụng dịch vụ đó và không thông báo huỷ dịch vụ trong thời hạn quy định của ĐVCNT hoặc không được ĐVCNT chấp nhận việc huỷ bỏ dịch vụ, KH có thể phải thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ giá trị dịch vụ, các loại thuế và phí liên quan theo quy định của ĐVCNT. NH có quyền ghi nợ TK của KH đối với các trường hợp này.

9. Các quy định khác

- Tất cả các giao dịch Thẻ đã thành công được Ngân hàng coi là có giá trị và chủ thẻ không thể thay đổi hoặc hủy ngang. Hồ sơ liên quan đến giao dịch qua Thẻ ATM là có giá trị và bắt buộc chấp nhận.

- Giao dịch thẻ được thực hiện trước giờ khoá sổ sẽ hạch toán vào cùng ngày làm việc, nếu giao dịch thẻ được thực hiện sau thời điểm Maritime Bank khoá sổ hàng ngày sẽ được hạch toán vào ngày tiếp theo.

- Mọi khoản ghi nợ, điều chỉnh hợp lý và/hoặc hợp lệ của Ngân hang trên tài khoản chủ thẻ là miễn truy đòi.

- Nội dung “Điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ” có thể được sửa đổi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc trên website của Maritime Bank và/hoặc gửi thư, email cho chủ thẻ. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ thẻ không có ý kiến gì gửi tới Maritime Bank bằng văn bản thì chủ thẻ sẽ được coi như đã chấp nhận các sửa đổi đó.

- Một hay một số điều khoản trong “Điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ” vô hiệu không đương nhiên làm vô hiệu các điều khoản khác.

- Chủ thẻ xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ trên đây, đồng thời cam kết thực hiện đúng các điều kiện, điều khoản đó cũng như các quy định liên quan của pháp luật
 


Các sản phẩm khác của Điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ của Maritime Bank:
» Các điều khoản và điều kiện chung
» Quy định về dịch vụ Mobile Banking
» Quy định về dịch vụ Internet Banking

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

   Khách hàng cá nhân
               Tiền gửi tiết kiệm
               Sản phẩm thẻ
               Dịch vụ chuyển tiền
               Dịch vụ hoàn thuế GTGT
               Dịch vụ tài khoản
               Sản phẩm cho vay
               Sản Phẩm đầu tư
               Sản phẩm Bảo hiểm (Bancassurance)
Cập nhật lúc 18/12/2014 08:50 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại tệ Mua Bán
USD 21.375 21.415
AUD 17.327 17.468
CAD 18.313 18.463
CHF 22.900 22.078
DKK 3.533 3.565
EUR 26.289 26.527
GBP 33.194 33.494
HKD 2.746 2.771
JPY 179,39 181,01
SGD 16.203 16.370
     SJC        35.130.000   35.180.000
Xem theo ngày
 

©2008 Bản quyền thuộc MSB. Phát triển bởi NEVICO.
TRỤ SỞ CHÍNH: 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội - Tel: 043.7718989 - Fax: 043.7718899 - SWIFT Code: MCOBVNVXXXX - Email: msb@msb.com.vn